Validatie:

De apparatuur die we gebruiken voor de validatie van veiligheidskasten is streng geselecteerd. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur.

  • Photometer: DOP 3000 Touch Linear Photometer. (met foto)
  • Generator: DOP 600C15 Laskin Nozzle Aerosol Generator (met foto)
  • Anemometer: TSI Airflow TA430 Anemometer (met foto)

Specialistische luchttechnische metingen van microbiologische veiligheidskasten klasse II en veiligheidskasten voor cytostatica. 
Validatie volgens de actuele regels en richtlijnen NEN-EN 12469: 2000, NEN-EN-ISO 14644-3 en DIN 12980 2005. 
Altijd zuivere meetwaarden door gebruik van gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur.
Validaties en metingen door opgeleiden specialisten. De opleidingen zijn gevolgd bij en door ValidR

The academy for cleanroom testing Ltd, Hertfordshire, UK

TÜV NORD instituut te Hamburg, Duitsland. Servicetechnici voor microbiologische veilgheidskasten en veiligheidskasten voor cytostatica. 

Filtertesten:

Bij filtertesten creëren we In de microbiologische veiligheidskast een naar beneden gerichte,
steriele luchtstroom. Aan de voor- en achterzijde van het werkblad wordt de lucht afgezogen en
door de werkopening wordt juist extra lucht aangezogen. Hierdoor wordt er een luchtgordijn
gecreëerd. De recirculerende lucht en de lucht die aan de bovenkant naar buiten wordt geblazen,
gaan door een HEPA-filter. Door een integriteitstest uit te voeren, meten we of het filter voldoet
aan de gestelde eisen.

Luchtsnelheidsmeting:

Luchtsnelheidsmetingen voeren we uit in het werkgebied en de werkopening van de
microbiologische veiligheidskast met een speciale airflow anemometer De luchtsnelheden in het
werkgebied meten we op ten minste acht meetpunten en in de werkopening op ten minste negen
meetpunten. Hierbij meten we tevens de temperatuur in het werkgebied.

Stromingsprofielmeting:

Bij een stromingsprofielmeting worden stromingsprofielen zichtbaar gemaakt door middel van
een rookproef. De rookproef wordt uitgevoerd in zowel het werkgebied als in de werkopening van
de microbiologische veiligheidskast.

Controle:

Tijdens de controle testen we de aanwezige alarmsystemen. Zoals het alarm voor de luchtsnelheid
en de hoogte van het werkraam.

Na het valideren ontvangt u van ons een uitgebreid rapport. U ontvangt daarbij:
• Meetresultaten;
• toegepaste meetprotocollen;
• kalibratierapporten van de gebruikte apparatuur;
• keuringscertificaten;
• prints van ruwe data;
• conclusies en eventuele adviezen m.b.t. het gebruik van de installatie of apparatuur.

Validatie conform EN 12469. Klasse II Veilgheidskasten

Kwaliteit en accreditaties:

Wij geloven dat kwaliteit en milieu de hoekstenen zijn van onze bedrijfsstrategie. We zijn er trots op hoogwaardige producten en diensten te bieden naast duurzame oplossingen en op deze manier ondersteunen we u bij het bereiken van uw kwaliteits-, gezondheids- en veiligheids- en milieudoelstellingen.

Gezondheid & Veiligheid:

Veiligheid is ieders zaak. We moeten allemaal een rol spelen om te zorgen dat de werkplek veilig is.

Ons primaire doel is om de gezondheid van onze werknemers en anderen die getroffen zijn door onze ondernemingen te beschermen. Door voldoende middelen ter beschikking te stellen, zorgen we ervoor dat we onze mensen beschermen, werken veilig uitvoeren en onze wettelijke verplichtingen nakomen.